ساعت فلش

شعرعاشقانه2 - خاکم سوادکوه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاکم سوادکوه

نظر

امروز روز ما شدن است و فردا روز تنها شدن ... 

 امروز روز پروانه شدن است و فردا روز سوخته شدن ...

 امروز روز خاطره شدن است و فردا روز فراموش شدن ...

 امروز روز فدا شدن است و فردا روز فنا شدن ...

 امروز روز بهار شدن است و فردا روز پاییز شدن ...

 امروز روز خواب شدن است و فردا روز خراب شدن ...

 امروز روز منتظر شدن است و فردا روز خسته شدن ...

 امروز روز قصه شدن است و فردا روز غصه شدن ...

 امروز روز بیست شدن است و فردا روز نیست شدن ...

 امروز روز مرد شدن است و فردا روز نامرد شدن ... 

امروز روز آشنا شدن است و فردا روز غریبه شدن ...

 امروز روز داد شدن است و فردا روز بیداد شدن ...

 امروز روز ترانه شدن است و فردا روز مرثیه شدن ...

 امروز روز همنفس شدن است و فردا روز در قفس شدن ...

 امروز روز اول شدن است و فردا روز آخر شدن ...

 امروز روز گل شدن است و فردا روز خار شدن ...

 امروز روز عاشق شدن است و فردا روز بیزار شدندریافت کد :: صدایاب