ساعت فلش

خواهرم - خاکم سوادکوه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاکم سوادکوه

نظر

خواهرم اینقدر  طنازی   مکن               بااصول شرع    لجبازی    مکن

درامورخویش سرگردان مشو               نو عروس چشم نامردان مشو

در خیابان چهره آرایش مکن                از جوانان سلب آسایش مکن

زلف خودازروسری بیرون مریز               در مسیر چشمها افسون مریز

خواهرم دیگر تو کودک نیستی             فاش تر گویم عروسک نیستی

خواهرم این لباس تنگ چیست            پوشش چسبان رنگارنگ چیست

خواهرم ای دختر ایران  زمین              یک نظر عکس شهیدان  را  ببین

این عزیزان بهردین قربان شدند           رهسپار  درگه  جانان   شدند

یادکن  از   آتش  روز   معاد               طره گیسو مده دردست باد

پوشش زهرا مگراینگونه بود                رسم دین ما مگر اینگونه بود

یکدم ازروز جزا اندیشه کن                 ز آتش در خدا اندیشه کن

در عذاب خود گرفتارت کند                  سرنگون به قهر درنارت کنددریافت کد :: صدایاب